FE_View_Cate

Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà (Thông báo số 40/TB-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố, Báo cáo số 145/BC-PTNMT...
Lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đông Hà (Nội dung lấy ý kiến được đăng tải tại các tệp đính kèm).
Lấy ý kiến dự thảo Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2025
Trang 1 / 2 1 2 Tiếp Cuối