FE_View_Cate

Bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đông Hà (Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị) 14/04/2022 3:10:57 CH
Bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đông Hà (Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)