FE_View_Detail

Đông Hà tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá X(12/11/2014)
Ngày 30/10/2014, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các ngành liên quan đã tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
        Ngày 30/10/2014, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các ngành liên quan đã tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
      

Kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá X là kỳ họp thường lệ cuối năm 2014. HĐND thành phố nghe và cho ý kiến về các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015; về kết quả thu, chi ngân sách năm 2014 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; tình hình XDCB năm 2014 và kế hoạch XDCB năm 2015; về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; về tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; về tình hình thực hiện chủ đề "Xây dựng văn minh đô thị" năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; về tình hình hoạt động của HĐND thành phố năm 2014 và một số báo cáo khác của Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân thành phố ...

Theo kế hoạch, ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá X tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo Công văn số 206/HĐND-PC ngày 15/10/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội./.

Lê Văn Phúc - Văn phòng

Quay lại